BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra SEVİNÇ, G.Nural BEKİROĞLU
ADÖLESAN DÖNEM ÖĞRENCİLERDE BESLENME DURUMU İLE PSİKOLOJİK DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ ILE İNCELENMESİ
 
Kanonik korelasyon analizi, her birinde birden fazla değişken bulunan iki değişken seti (X, Y) arasındaki ilişki yapısının incelenmesinde kullanılan çok değişkenli analiz yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde bir zorunluluk olmamasına rağmen değişken setlerinden biri bağımlı, diğeri de bağımsız değişken seti olarak ele alınabildiği gibi her iki değişken seti de bağımsız olabilirler. Analizde, her bir değişken setinde yer alan değişkenlerin doğrusal bileşimlerinden kanonik değişken adı verilen yeni değişkenler elde edilir. Kanonik korelasyon analizi ile bu yeni kanonik değişkenler arasındaki korelasyonun maksimum olması amaçlanır. Bu çalışmada adölesan dönem öğrencilerde beslenme durumu (X) ile psikolojik durum (Y) arasındaki ilişki kanonik korelasyon analizi yardımıyla incelenmiş ve bu ilişkinin öğrencilerin başarıları üzerine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Beslenme durumu değişken seti; Beden Kitle İndeksi (BKİ), Enerji (kcal), Folik Asit (gr), Kalsiyum (gr) ve Demir (gr) değişkenlerinden oluşmaktadır. Psikolojik durum değişken seti ise, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve Conners-Wells Ergen Özbildirim Ölçeği değişkenlerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin başarı durumları için dönem sonu not ortalamaları ele alınarak istatistiksel testler gerçekleştirilmiştir. Kanonik korelasyon analizi sonucunda; beslenme durumu ile psikolojik durum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş (p<0,05) ve U1’e (beslenme durumuna ait kanonik değişken) en fazla katkısı olan değişken Beden Kitle İndeksi olurken; V1’e (psikolojik duruma ait kanonik değişken) en fazla katkısı olan değişkenin ise Beck Depresyon ölçeği değişkeni olduğu saptanmıştır. Bu iki kanonik değişken ile dönem sonu başarı durumuna göre yapılan lojistik regresyon analizi sonucu; beslenme durumu kanonik değişkenine göre, psikolojik durum kanonik değişkeninin öğrencilerin okul başarı durumu üzerinde daha etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adölesanlarda beslenme durumu, adölesanlarda psikolojik durum, kanonik korelasyon analizi, adölesanlarda başarı 


Keywords: