BİLDİRİ DETAY

Umut SOLMAZ, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGISAL YÖNELİMİ
 
Öz: Giriş: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, bilgiye ihtiyaç duyan her türlü kullanıcının bilgi ve belgeye en hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacak yönetim süreçlerini planlamak ve geliştirmek üzere mesleki yetkinliğe, yöneticilik becerilerine ve iletişim kabiliyetine sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan üniversitenin ilgili fakültelerinde yer alan bölümlerdendir. Bu bölüm içerisinde öğrenim gören öğrencilerin ise bilgi ve belge yönetiminin iki ayağına ilişkin öğrenim gördüğü görülmektedir. Bunlar ise teori (kuram) ve uygulama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Teori kısmı bireylerin daha çok bölümün temelini öğrenmesine yönelik eğitimlerin yer aldığı bölümken; uygulama kısmında bilişim ve dokümantasyon işlemlerinin nasıl ve ne şekillerde yapıldığına ilişkin uygulamalar öğretilmektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, bilgi ve belge yönetimi (BBY) öğrencilerinin öğrenim süreçlerinin, öğrencilerin BBY alanına ilişkin algılarına nasıl etki ettiğinin tespitini yapmak gayesi gütmektedir. Sınırlılıklar: Bu araştırma, bilgi ve belge yönetiminin yükseköğretim kurumlarında işleyişini ölçmeyi amaçlamakla birlikte, zamansal olarak belirli bir tarihe yönelik olması, anket yapılan öğrencilerin bir üniversite ile sınırlı kalması gibi sınırlılıklar içermektedir. Yöntem: Bu araştırmada, 10 soruluk maddeleri içeren, öğrencilerin hangi alana yöneldiği; eğitimini değerlendirdiği; ne alanda çalışmak istediği gibi içerikleri olan sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların tamamı basit rastlantısal yönteme göre seçilmiştir. Araştırmaya toplam (n=49) kişi katılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, "İstatistiki Veri Analizi Programı" olan SPSS 24 programı ile analiz edilmiş olup, geçerlilik ve güvenirlilik analizi yapılmıştır. Cronbach Alpha katsayısı 0,512 olarak elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler Frekans Tabloları, Çapraz Tablolar, Ki Kare Analizleri ve Regresyon Analizleri ile analiz edilmiş olup; bu tablolar belirli bir düzen içinde sıralanmıştır. Bulgular: Yapılan araştırma sonucunda; katılımcıların kütüphaneyi orta sıklıktan (haftada bir) kullandığı; kaynakları ise katılımcıların yarısından fazlası basılı ve dijital kaynak olarak kullandığı görülmektedir. Katılımcıların kariyerlerinde ağırlıklı olarak kütüphane ve bilgi teknolojileri alanında çalışmak istediği görülmektedir. Ayrıca katılımcılar kendilerini bilgi ve belge yönetimi alanında teori ve uygulamada hemen hemen eşit düzeyde yeterli görmektedir. Katılımcıların genel olarak bilgi ve belge yönetimi bölümünü kazanmadan önce bölüm hakkında bir bilgilerinin olmadığı fakat bölümü kazanıp eğitimini almaya başladıktan sonra bölüm hakkında bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Katılımcıların büyük oranla aldıkları eğitimle beraber bölüm hakkında farkındalıklarının arttığını düşündüğü sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar: Bu çalışma sonucunda, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca aldığı eğitimlerin kendilerine olumlu etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların aldıkları eğitimlere oranla kendilerini teori açısından orta-yüksek (5 li likert ölçeğinde 4 seviyesine tekabül etmektedir) arası bir yeterlilikte görmesine karşın; uygulama açısından orta düzeyde ( 5 li likert ölçeğinde 3 seviyesine tekabül etmektedir) bir yeterlilikte görmektedirler. Bu düzeyler, öğrencilerin mesleki derslerinde artış göstermesiyle birlikte doğru orantılı olarak daha da yükselecektir. Bilgi ve belge yönetimi alanında verilen eğitimlerin bireylerin gelişimlerini ve farkındalıklarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik her ne kadar SPSS veri analiz programı uygulanmış olsa da, pek çok istatistik metodu aynı altlıklar kullanılarak uygulanabilir. Öğrencilerin eğitim açısından ve gelecekteki kariyer planlamaları açısından hangi meslek disiplinlerine yöneleceklerinin belirlenmesi, algısal yönelimlerinin belirlenmesi açısından istatistik bilimi en doğru verilerin elde edilmesine katkı sağlamıştır. Ankete katılan öğrencilerin 1. ve 2. sınıfta olması eğitimden kaynaklı bilimsel birikimlerinin henüz yeterli düzeye ulaşmadığını göstermektedir. Bu tür anketlerin sonucunda öğrencilerin kariyer planlamasında okul yönetimlerince destek verilmesi, yeni sorumlulukların üstlenilmesinin sağlanması, akademik müfredatta revizyona gidilmesi gibi pek çok olguyu da gündeme getirecektir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve Belge Yönetimi, Algısal Değişim, Mesleki Eğilim, İlgi Alanı 


Keywords: