BİLDİRİ DETAY

Fikretcan GÜÇ, Pelin KASAP
CCR MODELİ İLE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA
 
Bu çalışmada bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı 27 Anabilim dalının etkinliklerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla sağlık kurumlarının etkinliklerinin ölçümünde yaygın bir şekilde kullanılan ve parametrik olmayan etkinlik analiz yöntemlerinden olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Temel VZA modellerinden girdi ve çıktı yönelimli CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) modeli ile analizler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 2018 yılı içerisinde Ocak-Kasım ayları aralığında aktif ve yataklı poliklinik hizmeti veren 27 anabilim dalı incelemeye alınmıştır. Anabilim dallarından elde edilen verilerin etkinliklerinin hesaplanması ve diğer analizler için MaxDEA6 paket programı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında dört girdi değişkeni ve üç çıktı değişkeni ile analiz uygulanmıştır. Girdi değişkeni olarak her bir anabilim dalına ait Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlileri Sayısı, Asistan Doktor Sayısı, Hasta Bakıcı Sayısı ve Hemşire Sayıları dikkate alınmıştır. Çıktı değişkeni olarak ise her bir anabilim dalına ait Günlük Ayakta Muayene Sayısı (yıllık), Yatan Günlük Hasta Sayısı (yıllık) ve Ameliyat Sayısı kullanılmıştır. Elde edilen veri seti ile anabilim dallarının etkinlik skorları hesaplanarak, etkin ve etkin olmayan anabilim dalları belirlenmiştir. Etkin olmayan anabilim dallarının hangi etkin anabilim dallarını referans alarak etkin hale gelebileceği ve hangi güncellemeleri yaparak daha verimli bir anabilim dalı haline gelebileceği, arttırmaları veya azaltmaları gereken kaynaklar ortaya konulmuştur. Girdi odaklı ve çıktı odaklı CCR analizleri incelendiğinde anabilim dallarının ortalama % 46 oranında etkin olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik Analizi, CCR Modeli 


Keywords: