BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erkut ÖZTOP, Coşkun ÖZKAN
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMETLERİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ
 
Günümüzde artan yoğun rekabet ortamında işletmeler, varlıklarını devam ettirebilmeleri ve kârlılıklarını sürdürebilmeleri için müşteri istek ve beklentilerine en iyi şeklide yanıt vermeli, işletme giderlerini minimum seviyede tutmaları gerekmektedir. Bu noktada işletmeler, sürekli değişkenlik gösteren müşteri taleplerini kabul edilebilir maliyetle karşılayabilecek ve en kısa sürede cevap verebilecek yetenekteki tedarikçilerin belirlenmesini hedeflemektedirler. En uygun tedarikçinin belirlenmesi, işletmeninin kısa ve uzun vadedeki hedeflerine ulaşmasında ve rekabetçiliğini korumasında stratejik bir öneme sahiptir. Tedarikçi seçimi, birçok farklı kriteri göz önünde bulunduran karmaşık bir karar problemidir. Sanayinin öncü alanlarından biri olan otomotiv sektöründe de rekabet ortamı etkisini her geçen gün arttırarak devam etmektedir. Sektör içerisinde yer alan işletmeler, satış ve satış sonrası faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini en üst noktada tutma gayreti içerisindedirler. Bu çalışmada, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma için tedarikçi seçim problemi ele alınmıştır. Çalışma kapsamında firmanın servis departmanında kullanılmak üzere işletme için en uygun madeni yağ tedarikçisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Uygulamada çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan AHP ve TOPSIS teknikleri tedarikçinin belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Öncelikle uzman ekip tarafından ana kriterler ve bunlara bağlı alt kriterler belirlenmiş, altı tedarikçi ele alınmıştır. Uzmanların görüşleri doğrultusunda ana ve alt kriterlerin önem dereceleri AHP yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. İlk aşamada AHP yöntemiyle daha sonra ise TOPSIS yöntemiyle tedarikçilerin sıralaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda iki yöntemden elde edilen bulgular karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Çalışmadaki tüm hesaplamalar Microsoft Excel programı vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, AHP, TOPSIS, Tedarikçi Seçimi, Otomotiv Sektörü 


Keywords: