BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat AKYÜZ, Taner TUNÇ
EĞİTİMDE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ
 
İnsanların birbirleriyle veya kurumlarla olan her türlü ilişkilerinde adalet olgusu, ilişkinin arzu edilen düzeyde sürdürülebilmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Ödül, çalışana görevini beklenenden iyi yaptığında verilen özendirici ve bu davranışın onda yerleşmesini sağlayan bir pekiştiricidir. Örgütte sinizm kavramı iki farklı şekilde kullanılmaktadır. İlki, bireyin kendi kişiliğinden kaynaklanan ve hayata olan bakış açısını yansıtan genel sinizmdir. İkincisi, bireyde sinik davranış oluşmasına neden olan örgütsel sinizmdir. Örgütsel sinizm, kişinin çalıştığı örgütüne karşı olan negatif tutumudur. Örgütsel sinizm sadece olumsuz insanların örgüte kattığı duygular değildir, aynı zamanda bu tutumların çalışma ortamlarında deneyimler yoluyla paylaşılmasıdır. İnsanlar sinik olmaya karar vermezler. Örgütlerde sinizmin ilgisizlikten, yok sayılmaktan kaynaklı doğan bir tepkidir. Okul gibi girdisi ve çıktısı insan ağırlıklı olan eğitim örgütlerinde görev yapan öğretmenlerin emeğinin karşılığı objektif ve adil bir ödüllendirme sistemine dayalı olması şarttır. Böylece üye oldukları örgüte karşı olumlu bir adalet algısının oluşması sağlanacak, örgüte karşı sinik davranış ve tutumların da önüne geçilmiş olunacaktır. Bu çalışmanın amacı, eğitim çalışanlarının çalıştığı organizasyonlara karşı besledikleri negatif tutumlardaki değişimin ödüllendirme sistemi ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla Tokat ilinde ve ilçelerindeki liselerde görevli öğretmen ve idarecilerden oluşan bir denek grubu ile çalışılmıştır. Deneklere 13 maddelik Örgütsel Sinizm ve 12 maddelik Ödüllendirme Ölçeği ile demografik bölümden oluşan soru formu hazırlanmak suretiyle veri toplanmış ve istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizler sonucunda okullardaki ödül sistemi ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki incelendiğinde, eğitim çalışanlarının ödül sistemi ile örgütsel sinizm davranışı arasında ters yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapısal Eşitlik Modellemesi, Örgütsel Sinizm, Ödüllendirme, Öğretmen, Lise 


Keywords: