BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Metin ÖNER
ORTALAMA MUTLAK SAPMA PORTFÖY OPTİMİZASYONU: BIST 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
 
Giriş: Portföy optimizasyonu için yaygın olarak kullanılan Markowitz ortalama varyans modelinde risk hesabı kovaryans matrisine dayanmakta ve portföy optimizasyonu kuadratik programlama ile gerçekleştirilmektedir. Modern portföy teorisinin klasik yöntemi olarak kabul edilen ortalama varyans yöntemine alternatif olabilecek diğer bir yöntem de ortalama mutlak sapma portföy optimizasyonudur. Ortalama varyans portföy optimizasyonunda risk ölçüsü olarak varyans kullanılırken, ortalama mutlak sapma portföy optimizasyonunda risk ölçüsü olarak ortalama mutlak sapma kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın ana amacı, MATLAB programcılığından yararlanarak, Markowitz ortalama varyans modeli ile ortalama mutlak sapma modeline dayanan portföy optimizasyonunu BIST 30 endeksindeki hisse senetlerine yönelik olarak göstermektir. Kapsam: Portföy optimizasyonu için bu çalışmanın gerçekleştirildiği tarih itibari ile BIST 30 endeksinde yer alan hisse senetleri ve bu hisse senetlerinin 02.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki düzeltilmiş kapanış fiyatları kullanılmıştır. Yöntem: Kuadratik programlamaya dayanan ortalama varyans yöntemi ve doğrusal programlamaya dayanan ortalama mutlak sapma yöntemi ile portföy optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemlere dayanan portföy optimizasyonu için MATLAB ticari programının finansal araç kutusunda mevcut ve portföy optimizasyonuna özel nesne kodları kullanılmıştır. Özellikle, ortalama mutlak sapma portföy optimizasyonu çok değişkenli normal dağılıma dayanan senaryo tabanlı bir doğrusal programlama optimizasyonudur. Bu özellikli portföy optimizasyonu için MATLAB programının sunduğu senaryo uygulamasından yararlanılarak çözümleme yapılmıştır. Bulgular: Markowitz ortalama varyans ve ortalama mutlak sapma portföy optimizasyon yöntemleri ile hesaplanan portföydeki hisse senedi ağırlıkları raporlanmıştır. Sonuç: Portföy optimizasyonu, finans ve yöneylem araştırması alanlarında çalışan araştırmacıların en önemli ortak çalışma alanlarından biridir. Bu çalışma, MATLAB uygulamalarından yararlanarak değişik amaç ve kısıtlar altında BIST 30 endeksine yönelik iki önemli portföy optimizasyonunu yönteminin sonuçlarını sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu, Markowitz Ortalama Varyans Yöntemi, Ortalama Mutlak Sapma Yöntemi, MATLAB, BIST 30 


Keywords: