BİLDİRİ DETAY

Hüdaverdi BİRCAN, Gülay DEMİR, Sinan DÜNDAR
PERSONEL SEÇİMİNE YÖNELİK VIKOR VE TOPSIS UYGULAMALARI
 
Giriş: İnsan kaynakları yönetimi, örgüte bugün ve uzak gelecekte rekabet üstünlüğü sağlayacak insan kaynaklarının elde edilmesiyle, elde tutulmasıyla, bireysel ve örgütsel performansın artırılmasıyla ilgili politikaların ve stratejilerin oluşturulmasını, programların hazırlanmasını, örgütlenmesini, yönlendirilmesini koordine ve kontrol eden bir disiplindir. (Bilgin, Taşcı, Benligiray, 2004) .Yöneticiler için her konuda olduğu gibi, insan kaynakları açısından tercihlerde bulunurken en ideal çözüme ulaşma konusunda karmaşık değerlendirmelerin ve belirsizliklerin ortada olması, karar süreçlerinin önündeki en önemli problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin uygulanması, bu tarz karmaşıklıkların ve belirsizliklerin minimize edilerek optimum tercihin yapılmasına imkan sağlamaktadır. Amaç: Bu çalışmada, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (ORAN) Nihai Yararlanıcı (End Recipient of Assistance – ERA) sıfatıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) kapsamında proje olarak yürütmekte olduğu Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) için istihdam edilmesi planlanan Genel Müdür pozisyonuna başvuran adayların, objektif kriterlere göre sıralanması amaçlanmıştır. Kapsam: Bu çalışma, Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) için istihdam edilmesi planlanan Genel Müdür pozisyonuna başvuran adayların ve pozisyon için aranan kriterlerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri kullanılarak optimum sonuca ulaşma süreçlerini kapsamaktadır. Sınırlıklar: Genel Müdür pozisyonuna başvuran adayların ilk değerlendirmesi tamamen sayısal veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Uygulanan yöntemlerin sonucunda birbiriyle uyumlu sıralamalar da elde edilmiştir. Ne var ki, işletme yönetiminde temsil kabiliyeti, yönetim ve iletişim yeteneği, yabancı dili kullanabilme yeteneği gibi diğer sübjektif unsurların kâğıt üzerinde gösterilmesi oldukça zordur. Bu nedenledir ki, tam ve doğru bir değerlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için sayısal değerlendirmeyi takiben mülakat tekniğinin de uygulanılması kaçınılmaz olacaktır. Yöntem: Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, girişimcilik tecrübesi, sanayi deneyimi, iş geliştirme konusunda ülkede faaliyet gösteren kurumlarla ilgili deneyim, iş geliştirme merkezleriyle ilgili kurumsal deneyim, insan kaynakları yönetimi deneyimi, idari deneyim, danışmanlık ve koçluk deneyimi, uluslararası tecrübe, örgün eğitim ve yabancı dil gibi kriterler esas alınarak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri arasında yer alan VIKOR ve TOPSIS yöntemlerine göre sıralamaya tabi tutulmuştur. Birbiri ile çelişen kriterlerin bulunduğu durumlarda alternatifler arasında sıralama ve seçim yapılmasına imkân veren VIKOR yöntemi ve alternatiflerin ideal çözüme yakınlık ve uzaklıklarının kıyaslanmasına imkân veren TOPSIS yöntemi esas alınmıştır. Bulgular: Genel Müdür pozisyonu için aranan kriterler ile aday numaraları matris halinde ortaya konulmuştur. VIKOR yönteminde sırayla en iyi ve en kötü kriter değerleri belirlenmiş, lineer normalizasyon işlemi uygulanmış, normalize karar matrisi ağırlıklandırılmış, Si ve Ri ve Q_i değerleri hesaplanmış, alternatiflerin sıralanması ve koşulların denetlenmesi adımları gerçekleştirilmiştir. TOPSIS yönteminde ise vektörel normalizasyon işlemi uygulanmış, normalize karar matrisi ağırlıklandırılmış, ideal ve negatif ideal çözüm değerleri elde edilmiş, ideal ve negatif ideal noktalara olan uzaklık değerleri bulunmuş, ideal çözüme göreli yakınlık hesaplanmıştır. Yürütülen her iki işlem süreçlerinin ardından, adaylar arasında tercih sıralamasını gösteren tablolar elde edilmiştir. Sonuç: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Nihai Yararlanıcı sıfatıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında proje olarak yürütmekte olduğu Sivas İş Geliştirme Merkezi için istihdam edilmesi planlanan Genel Müdür pozisyonuna 350 aday başvurmuştur. Zorunlu ve asgari kriterleri karşılamayan adaylar elendikten sonra geriye kalan 14 adayın VIKOR ve TOPSIS yöntemine göre değerlendirmesi yapılmıştır. VIKOR yöntemine göre GM005 ve GM103 referans numaralı adayların her ikisi de uzlaşık çözüm kümesinde yer alırken, TOPSIS yöntemine göre yapılan değerlendirmede GM103 referans numaralı aday en iyi performansı sergilemiştir.Ortaya çıkan önceliklere göre, uygun görülen genel müdür adayları İŞGEM A.Ş. yönetim kurulu üyelerine öneri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, VIKOR, TOPSIS, İnsan Kaynakları Yönetimi 


Keywords: