BİLDİRİ DETAY

Ayşenur AKIN, M. Bahar BAŞKIR, Hamza GAMGAM
TEDARİKÇI DEĞERLENDIRMELERI IÇIN SEZGISEL BULANIK KÜMELERE DAYALI BIR YAKLAŞIM
 
Kavram temelli değerlendirmelerde karar vericilerin algı farklılıkları kaynaklı belirsizlikler bulunmaktadır. Bu belirsizliklerin analizinde bulanık kümelere dayalı yaklaşımların kullanımı yaygındır. Bulanık küme ve üyelik değerleri ile kavram ve algısı kaynaklı belirsizlikler detaylı olarak incelenmektedir. Öte yandan, üyelik derecelerinin yanı sıra ait olmama derecesini de içeren sezgisel bulanık kümeler ile yapılan çalışmalar daha gerçekçi bulgular vermektedir. Bu çalışmada, tedarikçi seçimi ve değerlendirme problemleri için geliştirilmiş sezgisel bulanık kümelere dayalı bir yaklaşım önerilmektedir. Bu yaklaşım üç aşamadan oluşmaktadır: i) Tedarikçi seçim kriterlerinin ve karar vericilerin belirlenmesi, ii) sezgisel bulanık kümelerle karar vericilerin tedarikçi değerlendirmeleri, iii) durulaştırma işlemi sonrası oluşturulan tedarikçi seçimi veritabanı için öbekleme (kümeleme) çalışması. Bu yaklaşım, bir inşaat firmasının tedarikçi değerlendirmelerinde uygulanmıştır. Tedarikçi seçim kriterleri kalite, fiyat, teslim, verimlilik, servis ve esneklik olarak belirlenmiştir. Üç adet karar verici, firma tedarikçilerini bu kriterler bakımından değerlendirmiştir. Ayrıca, firmanın mevcut değerlendirme sistemi ile tedarikçiler için hesaplanan puanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Böylece, karar verici öznel değerlendirmeleri ve mevcut değerlendirme sistemini içeren bir tedarikçi veritabanı oluşturulmuştur. Bu veritabanı için sezgisel bulanık kümeler ile hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Durulaştırılan veritabanı için bulanık öbek ortalamaları algoritması ile tedarikçi sınıflandırmaları ve sıralamaları belirlenmiştir. Öbekleme sonucu %95 oranında doğru sınıflandırma ortaya konulmuştur. Son olarak, Taguchi yaklaşımı ile tedarikçilerin firma hedeflerini gerçekleştirme durumları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sezgisel Bulanık Kümeler, Tedarikçi Seçimi, Belirsizlik, Bulanık Öbek Ortalamaları, Doğruluk, Taguchi Yaklaşımı 


Keywords: