BİLDİRİ DETAY

Elif Naz BOZDEMİR, Meryem ÇILDIR
TIP BİLİMİNDEKİ MATEMATİĞİN İNCELENMESİ
 
Günümüzde matematikten birçok bilim dalı ve onların alt disiplinleri tarafından yararlanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada matematikten yaralanan bilim dallarından biri olan tıp biliminde matematiğin yeri, kullanım alanları ve uygulamalarından bahsedilmiştir. İnsan sağlığının korunması ve bozulması durumunda iyileştirilmesi için geliştirilen tıp biliminin birçok alt disiplini mevcuttur. Bu alt disiplinlerin bazılarında matematiksel örnekleme, hesaplama ve modellemelerden yararlanılmaktadır. Bu uygulamalar teşhis ve tedavi aşamalarını somutlaştırarak dünya çapında kabul gören ölçüm birimleri ile yapıldığı için, uluslararası geçerliliğe sahiptir. Örnek olarak istatistik ve istatistiksel metotlar, epidemiyoloji verilebilir. İlaç kontrolü, düzenlenmesi, hastalar için ilaç dozajı ayarlamaları tehlikelidir. Bu nedenle yeni ilaçların geliştirilmesinde, geliştirilen ilaçların takibi ve kullanımlarında matematiksel modeller çok önemli birer araçtır. Bu uygulamalara en temel örneklerden gerekli ilaç miktarı, enjeksiyon süresi hesaplama örnek verilebileceği gibi tomografi, matematiksel modelleme gibi daha spesifik örnekler de verilebilir. Kalp atışlarının ölçülmesi ve kalbin modellenmesini bunlara örnek verebiliriz. Kalp atışlarının direkt olarak ölçülmesi imkansızdır, endirekt olarak ölçülebilmektedir. Bilgisayara bağlı dizaynlar günümüzde suni kalp kapakçıklarının dizaynında kullanılmaktadır. Bunun için kalbin sol tarafında matematiksel bir modelleme kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada yukarıda verilen örneklerin tıp biliminde kullanılırken matematiğin hangi başlıklarından yararlanıldığına değinilmiştir. Örneğin verilen bu uygulamalardan gerekli ilaç miktarı hesaplama (ölçüm sistemi), enjeksiyon süresi hesaplamada elementer matematik, tomogrofi görüntülerinin değerlendirilmesinde ise geometri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Matematik, Geometri, Tıp, Modelleme, Hesaplama 


Keywords: