BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selin SABAK, Kubilay ERİŞLİK
ÜLKELERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASI
 
Yapılan çalışmanın amacı; dünya mutluluk raporundaki veriler kullanılarak, ülkelerin mutluluk düzeylerinin gruplandırılmasıdır. Katılımcıların kriter ve yanıtlarından yararlanılarak, mutluluk puanı oluşturulup bu puana göre ülkeler sıralanmıştır. Sonuçlar kapsamında ülkeler 4 kategoriye ayrılmıştır. Kişi başına düşen milli hasıla, sosyal yardım ve cömertlik değişkenleri kullanılarak diskriminant analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, önceden belirlenen mutluluk düzeylerine göre gruplandırma yapılmıştır. Diskriminant analizi, ayırıcı fonksiyon demektir. Veri setinde bulunan veriler değişken gruplarına atanırken, taşıdığı özelliklere göre ayrım yapılır. Amaç, atama işlemini minimum hatayla yapmaktır. Bir kategorik bağımlı değişken ile sayısal değerler arasında gerçekleşir. Diskriminant analizi, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri etkilemelerine göre ya aynı ya da farklı gruplara göre sınıflandırılmasını sağlar. Çalışmada, Dünya Mutluluk Raporundan elde edilen 105 ülkenin verileri kullanılmıştır. Bu ülkelerin mutluluk düzeylerine ait değişkenleri gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal yardım ve cömertliktir. Uygulamada kullanılacak olan diskriminant analizi için önce bazı varsayımların sağlanması gerekmektedir. Değişkenler arasında çoklu bağlantı sorunu olup olmadığının kontrolü için RStudio program kullanılmıştır. Ve değerler arasında çoklu bağlantı sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer varsayım, grupların çok değişkenli normal dağılım göstermesidir. Çok değişkenli normal dağılım testi yapılmış ve verilerin normal dağıldığı tespit edilmiştir. BoxM testi ile varyans-kovaryans matrislerinin eşit ve homojen yapıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda, veriler gerekli varsayımları sağladığı için diskriminant analizi uygulanabilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda, değişkenlerden birinde ulaşılan sonuç ile incelenen ülke skoru uyuşmamaktadır. Buna bağlı olarak, mutlu ve mutsuz ülkeler arasında diskriminant skoru bakımından büyük fark olmadığı için ülkelerin en çok mutlu ve mutsuz grupları arasında yanlış dağıldığı gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diskriminant Analizi, Regresyon, Yapay Sinir Ağları 


Keywords: