SUBMISSION DETAIL

Melike YİĞİT, Nesrin GÜLER
 


Keywords:2000-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ
 
Günümüzde, çoğu bilim dalında yapılan bilimsel araştırma sayısının giderek arttığı görülmektedir. Herhangi bir alanda birbirinden bağımsız yapılmış çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışmaların ayrı ayrı ele alınması, sonuç ve önerilerinin incelenmesi ve istenilen bilgiye ulaşılması araştırmacıların oldukça vaktini almaktadır. Bu sorunların giderilmesi ve verimli sonuçlar elde edilmesi amacıyla aynı konu kapsamında birbirinden bağımsız yapılan çalışmaların belli kriterler dahilinde yeni bir analiz sürecinden geçirilmesi hemen hemen tüm bilim dallarında güncel bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Aynı konuda yapılan çalışmaların sonuçlarının birleşimi için modern istatistiksel yöntemlerin 20. yüzyılın başlarından itibaren uygulanmaya başlandığı görülmektedir. Bu yöntemlerin başında gelen İçerik Analizi pek çok kaynakta; araştırılan bilginin yaygınlaştırılması ve gerçekleştirilecek araştırmaların, uygulamaların, politikaların ve kamu algısının şekillendirilmesinde önemli bir yere sahip olan araştırma sentezi olarak tanımlanmaktadır. Eğitim araştırmalarının belirli aralıklarla incelenerek bulguların değerlendirilmesinin hem uygulanacak eğitim politikalarına hem de ilgili alanda çalışmayı hedefleyen bilim insanlarına yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada 2000-2018 yılları arasında Türkiye' de Matematik eğitimi üzerine yapılan doktora tezleri birtakım tarama ve seçim ölçütleri belirlenerek incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilecek çalışmalar Yükseköğretim Kurumu (YÖK) sisteminde yer alan Tez Merkezi üzerinden matematik eğitimi, başarı, tutum, öğrenme stili ve okuryazarlık anahtar kelimeleri kullanılarak belirlenmiştir. Tarafımızdan geliştirilen yayın sınıflama formu ile her bir çalışmaya ait; araştırma yöntemi, örneklem büyüklüğü, kullanılan istatistiksel teknikler gibi birçok veri kayıt altına alınarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucu derlenen veriler SPSS 22.0 ile analiz edilerek elde edilen bulgular ve sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, İçerik Analizi, SPSS