SUBMISSION DETAIL

Sema KAYAPINAR KAYA, Özlem ERTEKİN
 


Keywords:ARALIK TİP-2 BULANIK AHP İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Global dünyada yaşanan teknolojik gelişimler, nüfus artışı ve beraberinde getirdiği hızlı sanayileşme, yaşadığımız çevrenin hızlı şekilde tahrip olmasına yol açmaktadır. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler sürdürülebilir kalkınma konusunu daha fazla gündeme getirmeye başlamıştır. Sürdürülebilir yaşam ve gelişim süreci büyük ölçüde tüketici davranışlarına odaklıdır. Tüketim davranışlarımızı değiştirip ekolojik ayak izimizi küçültmek, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için oldukça önemli bir adımdır. Sürdürülebilir ürün ve hizmetleri etkin şekilde kullanmak için tüketici satın alma davranışlarını etkileyen etkenleri anlamak sürdürülebilir kalkınmanın odak noktasıdır. Bu çalışmada sürdürülebilir gıda ürünlerinin satın alma tercihinde etkili olan faktörlerin önem dereceleri Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden (ÇKKV) biri kullanılarak değerlendirilmiştir. ÇKKV yöntemlerinden, uzman görüşlerini objektif ve sübjektif olarak birlikte değerlendirebilen, kriter ve alt kriterlerin hiyerarşik modelini kurabilme üstünlüklerinden dolayı Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) modeli tercih edilmiştir. Sürdürülebilir ürün satın almayı etkileyen faktörler önem derecelerinin belirlenmesinde Aralık Tip-2 bulanık kümeler kullanılmıştır. Faktörler arasındaki ilişkiler uzman görüşünden kaynaklı belirsiz içerdiği için Aralık Tip-2 bulanık sayıların kullanılması tercih edilmiştir. Çalışmada sürdürülebilir gıda satın almayı etkileyen faktörler “Gıda içeriği”, “Sağlık”, “Dış Ortam”, “Ürün niteliği” ve “Ekonomik” olmak üzere 5 farklı ana faktörler ve 12 alt faktör içerisinde toplanmıştır. Bu faktörlerin ağırlıklandırılması, farklı niteliklere sahip uzmanlar tarafından yapılacağı için Aralık Tip-2 Bulanık AHP (AT2-AHP) ile grup karar verme yöntemi ile belirlenmiş olup, uzmanların birebir görüşleri alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Gıda Ürünü, Satın Alma Davranışı, Aralık Tip-2 Bulanık Mantık, AHP