SUBMISSION DETAIL

Samet KAYA, Esin KÖKSAL BABACAN
 


Keywords:BOOTSTRAP ÖRNEKLEMESİNİN REGRESYON ANALİZİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
Bootstrap örneklemesinde amaç var olan veri setinden yerine koyma yöntemini uygulayarak daha çok veri seti oluşturmak için yeniden örnekleme yapmaktır. Böylece küçük sayılı örnekler kullanılarak da istatistiksel çıkarımlar yapılabilmektedir. Bootstrap yöntemi özellikle bilinen istatistiksel yöntemlerin ve varsayımların yetersiz kaldığı durumlarda güvenilir sonuçlar veren bir yöntemdir ve olasılık, güven aralıkları, hipotez testi ve regresyon analizi gibi pek çok konuda ziraat, tıp, biyoloji, ekonomi, psikoloji ve eğitim gibi bilim dallarında oldukça geniş kullanıma sahiptir. Regresyon analizinde en küçük kareler yöntemi ile sonuç çıkarımı yapılmak istendiğinde hatalarla ilgili varsayımlara ihtiyaç duyulur. Yapılan işlemlerin istatistiki açıdan anlamlı olması ancak bu varsayımların sağlanması ile olur. Varsayımların sağlanmadığı durumlarda uydurulan modelin kitleyi iyi temsil etmediği ve genelleştirmenin doğru olmayacağı sonucuna ulaşılır. Dolayısı ile, bu modeli kullanarak ileriye yönelik tahmin yapılamaz. Regresyonda varsayımların sağlanmadığı durumlarda Bosstrap ile yeniden örnekleme yöntemi kullanılarak parametre tahmini yapılabilir, parametreler ve ileriye yönelik tahminler için güven aralıkları oluşturulabilir. Bu çalışmada amaç, Bootstrap yönteminin regresyon analizi üzerinde kullanımı hakkında bilgi vermektir. Bu amaçla, ilk olarak yöntemin regresyon analizinde işleyişi anlatılacaktır. Daha sonra bu yöntem, bir araştırma mühendisinin yel değirmeninden üretilen doğru akım çıktısı ile karşılık gelen rüzgar hızı verilerine uygulanarak bootstrap yöntemine göre parametre tahminleri ve güven aralıkları elde edilecek ve elde edilen sonuçlar tartışılacaktır. Sonuçları elde etmek için Matlab paket programında bir program yazılacak ve sonuçlar bu program işletilerek elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bootstrap Yöntemi, Regresyon Analizi, Yel Değirmeni Verileri, Matlab