SUBMISSION DETAIL

Hande KÜÇÜKÖNDER
 


Keywords:GRİ TAHMİN YÖNTEMİ VE TARIM VERİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMASI
 
Günümüzde birçok alanda olduğu gibi tarım alanı içinde ileriye yönelik planlama faaliyetlerinde doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılması temel odaklardandır. Bu noktada, tarım sektörünün önemli bir faaliyet kolu olan bitkisel üretim içerdiği etkenler bakımından karar almada sistematik bir değerlendirme sistemine başvurmaktadır. Sistem karmaşıklığı, kaliteli üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği karar vermede analitik yöntemlere olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda tarımsal ürünlerin miktar ve verimlilik tahminlerinde zaman serisi ve regresyon analizi gibi tahmin yöntemlerinin kullanımı yaygındır. Fakat bu yöntemler gerek istatistiksel anlamda sağlaması gereken varsayımlar gerekse ileriye yönelik başarılı tahminler yapılabilmesi için geçmişe yönelik fazla sayıda veriye gereksinim duymaktadır. Bu bağlamda, veri sayısının az olduğu durumlar için katı varsayımlar içermeyen gri tahmin yöntemleri karar vericilere uygun bir çözüm yolu sunabilmektedir. Bu çalışmada, Ülkemizde 2008 ile 2018 yılları arasındaki buğday üretim miktarının Gri tahmin yöntemi kullanılarak modellenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik, çalışmanın ilk kısmında, gri sistem teorisine, ikinci kısmında GM(1,1) yöntemi ile verilerin modellenmesine, son kısmında ise model performansının istatistiksel ölçütler ile değerlendirilmesine yer verilmiştir. Çalışmanın verileri Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasından alınmıştır. Sonuç olarak, GM(1,1) yöntemi ile elde edilen tahmin değerlerinin gerçek değerlere yakın olduğu ve tarımsal alanda bu yöntemin yetersiz veri ortamlarında alternatif bir tahmin aracı olarak kullanılmasının tavsiye edilebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gri Tahmin, Tarım, GM (1,1), Üretim, Modelleme