SUBMISSION DETAIL

Melike YİĞİT, Nesrin GÜLER
 


Keywords:ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
 
Matematik eğitimi, bireylere fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı bilgi ve beceri donanımı sağlamaktadır. Öte yandan matematiğin bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir unsur olduğu dikkate alındığında, matematik eğitiminin ne kadar önemli olduğu açıktır. Toplumların gelişimi incelendiğinde, özel yetenekli bireylerin hem sosyal bilimler hem de fen bilimleri alanlarında yaşanan değişimlere öncü oldukları görülmektedir. Bu kapsamda özel yetenekli bireylerin matematik dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, öğrencilerin ilgilerinin ve başarılarının artırılması amacıyla uygulanacak yaklaşımlara yol gösterici olacaktır. Literatürde öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını etkileyen değişkenlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çeşitli çalışmalar mevcut olmasına rağmen, ülkemiz şartlarına uygun olarak özel yetenekli öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri inceleyen daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu çalışmada, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’ nde (BİLSEM) öğrenim görmekte olan, araştırmaya gönüllü olarak katılan 66 ilk-ortaokul ve 24 lise düzeyindeki öğrenci olmak üzere toplamda 90 özel yetenekli öğrencinin matematiğe yönelik tutumları ile öğrencilerin cinsiyeti, okul türü, sınıf düzeyi gibi çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunda yer alan “Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Bilgi Formu” kullanılmıştır. Derlenen veriler, SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiş, sonuçlar ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özel Yetenekli Öğrenci, Matematik Eğitimi, Tutum